𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒́ 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓 𝑎̀ 𝑙𝑎 𝑟𝑒́𝑔𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎̀ 𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑒 𝐻𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑛 𝐺𝐼𝑆𝐶𝑂𝑁